Om energi från vakuum och plasma

                                                        Uppdaterad 2021-04-15

Diskussionen om utvinning av energi från vakuum har pågått med varierande intensitet i
mer än 100 år. Det är i sammanhanget intressant att notera att Tesla redan 1892 kom med sin nu återigen alltmer uppmärksammade profetia:
“Ere many generations pass, our machinery will be driven by a power obtainable at any point of the universe.” ..
….
“Throughout space there is energy. Is this energy static or kinetic! If static our hopes are in vain;
if kinetic — and this we know it is, for certain — then it is a mere question of time when men will
succeed in attaching their machinery to the very wheelwork of nature.”
By Nikola Tesla
From “Experiments With Alternate Currents Of High Potential And High Frequency” (February 1892)

Efter många år i den vetenskapliga skuggan har på senare år intresset för ren och obegränsad energi från vakuum och plasma av uppenbara skäl kommit alltmer i fokus. Mest kända är naturligtvis de oerhört kostsamma och ännu helt fruktlösa försöken att flytta solen till jorden och skapa el med hjälp av heta väteplasma. Tack och lov har flera företag och institutioner sedan länge valt att pröva helt andra vägar och några ser nu faktiskt ut att på olika sätt närma sej sina mål.
Flera har redan annonserat att man planerar demonstrationer av miljövänlig och högeffektiv energiutvinning (värme och direkt /indirekt el ) från naturligt avgränsade, medel-varma plasma där
väte i olika former spelar en avgörande roll. Sättet hur dessa plasma hanteras mera i detalj och hur nära en verklig kommersialisering man kommit är dock fortfarande oklart och skiljer sej också avsevärt mellan olika aktörer.
Här ett aktuellt intressant exempel medan detta innovativa företag har valt en annan väg.
Ett företag har redan lovat att demonstrera den första kommersiella produkten i Stockholm i november 2021.
Samtidigt ökar nu också intresset från etablerade institutioner, t.ex. startade EU under 2020 två
olika forskningsprojekt med konkreta mål kring energi från plasma, Hermes och  Clean HME där även Sverige är representerat via Uppsala Universitet under ledning av Prof. Bo Höistad.

En sammanställning av selekterad offentlig information inom området finns att tillgå här.